Η ομάδα μας :


Καλώς σας βρήκαμε....
Οι "οργισμένοι" είμαστε μια ομάδα δημοσιογράφων και μη , που έχουμε σκοπό να σας ενημερώνουμε, να "εγκωμιάζουμε" ότι αξίζει και να "καυτηριάζουμε" όσους έχουν μάθει μέχρι τώρα να τους "χαϊδεύουν" τα αυτιά...


Την ομάδα μας αποτελούν οι : Φαίη Αθήνα, Λίλα Λονδίνο, Χρήστος Μήλος, Νανά Κέρκυρα, Γιάννης Ναύπλιο, Άννα Παλλήνη, Ρεγγίνα Κύπρος, Ναταλία Χολαργός, Αριστοτέλης Νίκαια, Νικόλας Ραφήνα.


Κατηγορίες Θεμάτων :

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Η κυβέρνηση Παπανδρέου μεταβίβασε την περιουσία της Ελλάδας!


Στις 4 Νοεμβρίου, μόλις λίγα 24ωρα πριν ορκιστεί η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση Παπανδρέου κατάφερε να ολοκληρώσει μία από τις “βασικές προϋποθέσεις”¨για την εκταμίευση της έκτης δόσης.

Αν και εκκρεμεί ακόμη η εκταμίευσή της, εμείς…
τρέξαμε να προλάβουμε και με διυπουργική απόφαση που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου, “μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την....
επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο)… κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151)”.

Δείτε παρακάτω το σχετικό ΦΕΚ με όλη τη δημόσια περιουσία που μεταβιβάζεται στην ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου”…

http://cretanpatriot.wordpress.com/

Αναρτήθηκε απο Άννα (Παλλήνη)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2501
4 Νοεμβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ Α΄ 152). .................................................................................................. 1
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε−
ριουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δη−
μοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152). 2
Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι−
ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του
Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την
παρ.5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με
την παρ. 2 του άρθρου 17 τ ου Ν. 3522/2006 − Α΄ 276). ...... 3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 193/27.10.2011 (1)
Μεταφορά στην εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο−
σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών,
Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πολιτισμού και Τουρισμού)
(Συνεδρίαση της 27.10.2011)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι−
χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 212),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα−
μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί−
ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113)
και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152) και την
παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι−
ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη−
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με
το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν.
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152).
6. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που
ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011.
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα−
σίζει:
1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα
και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επω−
νυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο−
σίου» (Ταμείο) 92.510.000 μετοχές της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε., κυριότητας του
Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29% επί του
μετοχικού της κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2012−2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151).
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011
Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
36511
36512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. απόφ. 195/27.10.2011 (2)
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημο−
σίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ A΄ 152).
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών,
Αναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πολιτισμού και Τουρισμού)
(Συνεδρίαση της 27.10.2011)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επι−
χειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3965/2011 «Ανα−
μόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσί−
ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113)
και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄
152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011
(ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δημοσι−
ονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985,
όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με
το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 4 και 5 του Ν.
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄
152).
6. Την 187/06.09.2011 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2061/16.09.2011) της
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι−
κοποιήσεων (ΔΕΑΑ).
7. Τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που
ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 06.09.2011.
Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφα−
σίζει:
1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίη−
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου» (Ταμείο):
Α. Κατά πλήρη κυριότητα, οι ακόλουθες κινητές αξίες
εταιρειών, μαζί με τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, οι οποίες
ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και περιλαμβάνο−
νται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015
(Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
α) 3.306.202 μετοχές της εταιρείας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., οι
οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,619% επί του μετοχικού
της κεφαλαίου.
β) 11.793.750 μετοχές της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,234%
επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
γ) 14.953.429 μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,308% επί του
μετοχικού της κεφαλαίου.
δ) 5.775.000 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1 %
επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
ε) 2.348.640 μετοχές της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό
23,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
στ) 29.074.500 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν
σε ποσοστό 27,3% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
ζ) 14.520.000 μετοχές της εταιρείας ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αντιστοι−
χούν σε ποσοστό 40% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
Β. Τα ακόλουθα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, δικαιώ−
ματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά
συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας,
συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών:
α) Κρατικά Αεροδρόμια: Το προβλεπόμενο στην πε−
ρίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του
ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18) δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους,
μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφο−
ρούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση,
συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων,
των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και
των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης
επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που
βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και
υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.
β) Νότια Καβάλα:
βα) Τα, υφιστάμενα και μελλοντικά, περιουσιακής φύσε−
ως δικαιώματα του Δημοσίου, δικαιώματα διαχείρισης και
εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα
δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, που απορρέουν από
την από 23 Νοεμβρίου 1999 σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου
και της εταιρίας ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε., πλην των αναφερομένων
στο άρθρο 15 δικαιωμάτων της εν λόγω σύμβασης, η οποία
κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296) και αφορά στην
Περιοχή Εκμετάλλευσης «Νότια Καβάλα», όπως αυτή εμ−
φαίνεται στα παραρτήματα Ι και II της εν λόγω σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης
επί του εναπομείναντος στην εν λόγω Περιοχή κοιτάσματος
φυσικού αερίου, για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά
την λήξη της προαναφερθείσας σύμβασης.
ββ) Τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου
και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και
εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει
εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου
«Νότια Καβάλα», για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευ−
σης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011
(ΦΕΚ Α΄ 179), για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την
αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.
γ) Τα οικονομικής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, υφι−
στάμενα και μελλοντικά, που απορρέουν από τις ακόλουθες
συμβάσεις παραχώρησης:
(γα) την από 31/1/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του
Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ,
που κυρώθηκε με το νόμο 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14.5.2007),
(γβ) την από 19/12/2006 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του
Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ,
που κυρώθηκε με το νόμο 3555/2007 (ΦΕΚ 81Α΄/16.4.2007),
(γγ) την από 24/7/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ
του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΟΛΥ−
ΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3621/2007 (ΦΕΚ
279Α΄/20.12.2007),
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 36513
(γδ) την από 28/6/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του
Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3605/2007
(ΦΕΚ 190 Α΄/8.8.2007,
(γε) την από 31/5/2007 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ
του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΚΕΝΤΡΙ−
ΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ, που κυρώθηκε με το νόμο 3597/2007 (ΦΕΚ
168Α΄/25.7.2007).
δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου, που σχετίζεται με τις ακό−
λουθες συμβάσεις παραχώρησης, για περαιτέρω παραχώ−
ρηση, για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των εν λόγω
συμβάσεων, και για έως 25 χρόνια:
(δα) η από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του
Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ,
που κυρώθηκε με το νόμο 2395/1996 (ΦΕΚ 71 Α/24.4.1996),
(δβ) η από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δη−
μοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ,
που κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ 274Α/16.12.1996) και
Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να
συνομολογήσει με το Ταμείο συμβάσεις, με τις οποίες το τε−
λευταίο θα ασκεί για λογαριασμό του Δημοσίου τα δικαιώμα−
τα ψήφου, που απορρέουν από την ιδιότητα του Δημοσίου ως
κυρίου, των μετοχών των κατωτέρω αναφερομένων εταιριών
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης
εκάστης εταιρίας, όπως αυτή περιγράφεται στο Πρόγραμμα
Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2012 − 2015 (Ν. 3985/2011, ΦΕΚ Α΄ 151):
2.1. Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο−
στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.2 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.3 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙ−
ΤΣΑΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές
ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.4 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ−
ΠΟΛΗΣ Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές
ποσοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.5 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.6 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.7 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές πο−
σοστού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.8 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.9 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100%> επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.10 Για την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α.Ε., δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσο−
στού 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.11 Για την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., δικαιώματα ψή−
φου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 100% επί του
μετοχικού της κεφαλαίου.
2.12 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.,
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού
100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
2.13 Για την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., δικαι−
ώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές ποσοστού 90%
επί του μετοχικού της κεφαλαίου.
3. Το στοιχείο (β) της υποπαραγράφου Β της πα−
ραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 187/2011 απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 2061/16.09.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα−
διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) του
Ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Το
δικαίωμα του Δημοσίου που αφορά στην παραγωγή,
λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και γενικώς διαχεί−
ριση και εκμετάλλευση των λαχείων που εποπτεύονται
από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου
Οικονομικών, το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του
Α.Ν. 339/1936 (ΦΕΚ Α΄ 512), και ειδικότερα του Στιγμιαίου
Κρατικού Λαχείου (άρθρο 17 του Ν. 1947/1991 «Απλού−
στευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις»,
ΦΕΚ Α’ 70), του Στεγαστικού Λαχείου (άρθρο 17 του
Ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών
και άλλες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α΄ 70), του Κρατικού Λαχείου
υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (άλλως, του Πρωτοχρονιά−
τικου Λαχείου)(Α.Ν. 143/1967 της 28/30.9.1967 «Περί συ−
στάσεως ειδικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως,
ΦΕΚ Α΄ 165), του Λαϊκού Λαχείου (Ν. ΓΝΖ/1905 (ΦΕΚ Α 120/
9.7.1905) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση
Μ14724/ 1941 «Περί καταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού
Λαχείου και μετονομασίας του λαχείου του στόλου εις
Λαϊκόν Λαχείον», ΦΕΚ Β’ 114/10.07.1941), του Εθνικού Λα−
χείου (Ν. 339/1936 σε συνδυασμό με την ΕΔΚΛ 1419/1937
«Περί Ιδρύσεως Εθνικού Λαχείου», ΦΕΚ Β’ 80/27.04.1937)
και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) (άρ−
θρο 10 του Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή
Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών
(Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 154/25−7−1997), για το
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων των δι−
καιωμάτων που αφορούν στα ανωτέρω λαχεία και έχουν
ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους λόγω τιτλοποίησης των εξ
αυτών εσόδων με την ΥΑ 2/84003/0049 (ΦΕΚ Β’ 1503)».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
F
Αριθμ. Δ6Α1149837ΕΞ2011 (3)
Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Δι−
ευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του
Ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την
παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την
παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3522/2006 − Α΄ 276).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του Ν. 2648/98 (Α΄ 238) «Ρυθμίσεις δα−
σμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση
36514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις»
και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε: α) με τις περ. δ μέχρι και ζ΄ της παρ. 4
του άρθρου 11 του ν. 2873/2002 (Α΄ 285), β) με την παρ.5 του
άρθρου 29 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253) «Φορολογία Εισοδήμα−
τος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι
και άλλες διατάξεις» και γ) με την παρ.2 του άρθρου 17 του
ν. 3522/2006 (Α΄ 276) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήμα−
τος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και
άλλες διατάξεις».
β) Των παρ. 11, 1, 2 και 4 του άρθρ. 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου−
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση−
Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού
και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών».
δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργεί−
ου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομα−
σία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας..»» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1131269ΕΞ2011/20−9−2011 (Β΄ 2111) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών « Έναρξη λειτουργίας της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσί−
ων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση
λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το αριθμ. 1137230/ΕΞ/2011/26−9−2011 έγγραφο της Δ/νσης
Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Δ/νσης Ελέγχων & Εί−
σπραξης Δημοσίων Εσόδων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής,
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α. Ανασυγκροτούμε, από 26/9/2011, τη Γνωμοδοτική Επι−
τροπή Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Λη−
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 2648/98 − Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 − Α΄ 285, με την
παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3296/2004 − Α΄ 253 και με την
παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006 − Α΄ 276), κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180), ως εξής:
1. Αντικαθιστούμε τις περ. β, γ και δ της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, ως κατωτέρω:
«β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας
ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά−
μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι−
κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο
Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί−
ων & Ε.ΦΚ. ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που
συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με
αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας
Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων,
ως μέλος, με αναπληρωτή του, το νόμιμο αναπληρωτή του
στη Διεύθυνση».
2. Αντικαθιστούμε το προτελευταίο εδάφιο της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ.2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2066, ως
κατωτέρω:
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύ−
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη
της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι τέσσερις
εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψή−
φου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ
κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, καθώς
και ο γραμματέας αυτής με τον αναπληρωτή του».
Β. Ύστερα από τα παραπάνω, η παρ.1 του άρθρου 15 του
ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής: « 1. Η Γνωμοδοτική Επι−
τροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από:
α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους (Ν.Σ.Κ.) ή έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., ως Πρό−
εδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους,
που ορίζονται από το Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας
ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή έναν Προϊστά−
μενο από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενι−
κές Διευθύνσεις, ως μέλος, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο
Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ ή έναν Προϊστάμενο από τις Διευθύνσεις που
συγκροτούν την ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, ως μέλος, με
αναπληρωτή του έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας
Γενικής Διεύθυνσης.
δ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων,
ως μέλος, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του στη
Διεύθυνση.
ε. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις Δημόσιες Οι−
κονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή
του, που προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερ−
γαζομένων στις Δ.Ο.Υ.
στ. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Τελωνεία, ως
μέλος, με τον αναπληρωτή του, που προτείνεται από την
Ομοσπονδία Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος.
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος, ως μέλος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή
του, από την κεντρική διοίκηση αυτού.
Τα μέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, ε΄, και
στ’ συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις της Επι−
τροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν
στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία , αντίστοιχα.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσι−
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα
μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, μέχρι
τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, από τους Προϊσταμένους τμημάτων ή
υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της Διεύθυνσης Πολιτικής
Εισπράξεων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με τον ανα−
πληρωτή του.
Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα της Επιτροπής, ο αριθ−
μός των συνεδριάσεων ανά μήνα, καθώς και η αμοιβή του
Προέδρου, των μελών, των Εισηγητών και του γραμματέα
αυτής, εφόσον προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (Α.Υ.Ο.).».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025010411110004* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ

Η φωτογραφία μου
Καλώς σας βρήκαμε....οι "οργισμένοι" είμαστε μια ομάδα δημοσιογράφων και μη , που έχουμε σκοπό να σας ενημερώνουμε, να "εγκωμιάζουμε" ότι αξίζει και να "καυτηριάζουμε" όσους έχουν μάθει μέχρι τώρα να τους "χαϊδεύουν" τα αυτιά...την ομάδα αποτελούν οι:Φαίη Αθήνα, Λίλα Λονδίνο, Χρήστος Μήλος, Βάσια Αγ. Παρασκευή, Άννα Παλλήνη,Ρεγγίνα Κύπρος, Ναταλία Χολαργός,Κατερίνα Καρδίτσα,Αποστολία Θεσσαλονίκη,Γεωργία Πειραιάς,Αριστοτέλης Νίκαια.